logo
line

SORTIMENT - RAEX OPTIM

background
line
background
 
baner
space

OPTIM RAEX 900 QC - NOVÁ ULTRAVYSOKOPEVNOSTNÍ KONSTRUKČNÍ OCEL


Třídy ultravysokopevnostních ocelí lze využít k maximalizaci provozního zatížení, výkonu a efektivity vozidel a zdvihacích strojních zařízení. Velmi vysoká úroveň pevnosti, přijatelná otěruvzdornost, dobrá kvalita povrchu, odolnost proti chladu a rozměrová přesnost - to vše otevírá konstrukčním technikům nové dimenze. Třídy oceli, díky své dobré svařitelnosti, přiměřené tvářitelnosti a menším hmotnostem, pomáhají zlepšit výkonnost výrobních zařízení. Aplikace ocelí: Rámy a svrchní konstrukce nákladních vozidel, výložníky lesnických vozidel, ramena jeřábů a ostatní zdvihací strojní zařízení, nakládací manipulační technika, nakládací podpůrná a upevňovací zařízení, násypky a výsypky.


Pásové výrobky: rozsah tlouštěk 3 - 6 mm. Tabulové plechy a svitky, maximální šířka 1 560 mm. Tabulové plechy lze dodávat v rozpětí délek 2 000 mm - 12 000 mm. Pásové výrobky lze také dodat mořené. Mořené plechy lze dodávat v menších maximálních šířkách a tloušťkách než jsou výše uvedené. Dodání úzkých pásů je nutné dohodnout při objednávce.


LEHKOST SVAŘOVÁNÍ
Ocel OPTIM RAEX 900 QC se dokonale hodí pro svařování všemi běžnými postupy. Díky poměrně malému uhlíkovému ekvivalentu a malé tloušťce materiálu není v podmínkách dílenské výroby zapotřebí předehřívání. Ve fázi návrhu lze místa svarů uvažovat mimo nejvíce namáhané části konstrukce. U dlouhých úzkých konstrukcí, jako jsou např. výložníky jeřábů, umožňuje dobrá tvárnost oceli situovat podélné svary do stojin namísto do pásnic.

VLASTNOSTI, POUŽITÍ A ÚPRAVA

. Pevnost v rázu
Pevnost v rázu byla stanovena Charpyho V-zkouškou vrubové houževnatosti při teplotě -40 °C. Zaručená hodnota síly rázu je 50 J (testováno s 10 mm tlustými standardními zkušebními vzorky). Pokud jde o pásy s menší tloušťkou (do 10 mm), šířka vzorku pro zkoušku vrubové houževnatosti se musí rovnat šířce pásu. Zaručené hodnoty jsou tak nižší než podle přímé úměry, takže pro 5 mm tlustou ocel Optim QC je zaručena hodnota síly rázu 2/3 z 50 J, což je 33 J. U tabulových plechů a svitků s tloušťkou menší než 5 mm zkouška neproběhla, ale pevnost v rázu je zaručena. Na základě individuální dohody lze provést zkoušku při nižší teplotě.
. Otěruvzdornost a tvrdost
Speciálně tepelně upravené oceli QC mají baienitickomartenzitickou mikrostrukturu. Jejich průměrná tvrdost je o něco vyšší než 300 HB, což je hodnota přibližně dvakrát vyšší než u konstrukční oceli S355. Vysoká tvrdost a pevnost v tahu jsou indikátory vysokého stupně otěruvzdornosti.
. Zkoušky materiálu
Zkušební vzorky jsou odebírány a zkoušeny v souladu s normou EN 10149-1. Zkoušky tahem a rázem jsou provedeny na zkušebních vzorcích odebraných podélně ke směru válcování, zatímco u zkoušky tváření jsou použité zkušební vzorky odebrány příčně. Zkouška tváření je zvolena kvůli otestování tvářitelnosti. Velmi dobře totiž simuluje ohýbání za podmínek stejných jako jsou ve výrobní dílně.
. Svařování
Ocel lze snadno svařovat všemi běžnými metodami za předpokladu dodržení pokynů pro vysokopevnostní oceli např. pro volbu, vysoušení a skladování přídavného materiálu. Předehřívání není za normálních okolností zapotřebí, jelikož pásy jsou tenké a jejich hodnoty uhlíkového ekvivalentu jsou přijatelné. Povrchy určené ke svařování musí být suché a čisté, aby se tak předešlo tvorbě vodíku ve svaru. Při použití vysokotlakého svařování a/nebo materiálu s menší tloušťkou se ve sváru může vytvořit tenké pásmo materiálu měkčího než je materiál původní. S tím je pak nutné počítat při návrhu konstrukce. Je nutné zabránit umísťování svarů do nejvíce namáhaných částí konstrukce. V těchto částech se také nesmí používat vysoké energie sváření. Svářecí přídavné materiály musí mít nízký obsah vodíku (obsah vodíku ve svaru menší než 5 ml/100 g) a musí být, jelikož je to materiál ke svařování ultravysokopevnostní oceli, uskladněny a vysušeny v souladu s pokyny od výrobce. Vlastnosti svarového kovu se musí z převážné většiny shodovat s vlastnostmi původního materiálu. Aby toho bylo dosaženo, musí být použito vysokopevnostního přídavného materiálu, který je v souladu se standardy. Přídavné materiály s nižší pevností než má ocel lze použít například v případech, že je to ve fázi návrhu konstrukce zohledněno umístěním svarů nebo to umožní poloha činného nebezpečného průřezu varu (a-rozměr). Použitím nepřiměřených přídavných materiálů docílíte tuhého, flexibilního svaru, který dobře odolává vnitřnímu pnutí. Například ke svařování podélných styčných ploch konzolového otočného jeřábu se k dosažení tuhé odolné konstrukce používá nepřiměřených přídavných materiálů. Výše uvedené přídavné materiály jsou zmíněny jen jako příklady komerčně dostupných výrobků. Stejně tak se doporučují ekvivalentní výrobky ostatních výrobců. Před zahájením jakéhokoli svařování je nutné zkontrolovat, zda výrobky od výrobce nejsou zastaralé. V případě nutnosti ověření shody s požadavky na svar je možné provést příslušnou procedurální svářečskou zkoušku.
. Tváření
Tvárnost ocelí Optim QC je s ohledem na jejich pevnost dobrá. Mohou být tvářeny za studena v jakémkoli směru a ohyby lze provést na místech nezávisle na směru válcování. V tabulce je podle tloušťky udán nejmenší vnitřní poloměr ohybu. Pro dokonalé využití vlastností tvárnosti je nutné použít kvalitních dílenských technik výrobní přípravy. Opotřebené nástroje, nedostatečné promazání, rýhy na řezných hranách a také otřepy na hranách - to vše zhoršuje kvalitu tváření. Také otryskání povrchu může snížit tvárnost. Pásy, které byly skladovány v chladném prostředí, musí být před tvářením
ohřáty na pokojovou teplotu.
. Řezání
Oceli Optim QC jsou velmi vhodné pro tepelné dělení. Povrchy řezu jsou hladké, což podporuje dobrou odolnost proti namáhání. Při řezání plamenem, plasmou nebo laserem se v oblasti řezných hran tvoří pásma měkčího materiálu, ale použitím vhodné metody řezání budou tyto tepelně zatížené oblasti úzké. V případě mechanického řezání vysokopevnostní oceli je nutné dávat pozor na tvrdost řezného vybavení, stav čepele a její nedostatečné nabroušení a podepření obrobku. Pásy, které byly skladovány v chladném prostředí, musí být před řezáním ohřáty na pokojovou teplotu.
. Zinkování ponorem
Kvalitní charakteristiky oceli Optim QC při pozinkování jsou z větší části dosaženy díky optimalizaci jejího chemického složení. Kontrolou parametrů pozinkování je možné dosáhnout kvalitního povrchu a odolného povlaku. Požadované tloušťky povlaku lze dosáhnout kontrolou teploty a doby ponoření. K zachování přijatelné tloušťky a dobré přilnavosti povlaku je nutné předejít nadměrné délce doby ponoření. V případě, že je zinkování ponorem prováděno řádně, zůstanou mechanické vlastnosti oceli zachovány v souladu s požadavky.


TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ

Ultravysokopevnostní ocel není, následně po svaření nebo ostatních dílenských pracích, určena k tepelné úpravě. Pokud je i přesto nutné odstranit vnitřní pnutí, teplota při úpravě by se měla pohybovat v rozpětí 400 °C - 450 °C s dobou ohřevu v rozpětí 60 - 120 min. Je doporučeno, aby ochlazování teploty v peci probíhalo pozvolna. Žíhání nebo jakékoliv práce prováděné při vyšších teplotách než je 450 °C může významně snížit pevnost oceli.


MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Třída oceli Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě
Mez kluzu ReH [N/mm2] Pevnost v tahu RmH[N/mm2] Minimální tažnost AS [%]
Tloušťka [mm]
3,0 - 6,0
Tloušťka [mm]
3,0 - 6,0
Minimum Typická Minimum Typická Minimum Typická
OPTIM RAEX 900 QC 900 900-1000 950 1050-1150 8 12
OPTIM RAEX 960 QC 960 960-1060 1000 1080-1180 7 10

CHEMICKÉ SLOŽENÍ
Třída oceli Maximální obsah [%] *
C Si Mn P S P+S TI
OPTIM RAEX 900 QC 0,10 0,25 1,15 0,02 0,01 0,03 0,07
OPTIM RAEX 960 QC 0,11 0,25 1,20 0,02 0,01 0,030 0,07
*Navíc mohou být použitý i další legující prvky, např. Al, Nb, Cr, V, Mo, B.

UHLÍKOVÝ EKVIVALENT Ceq
Třída oceli Maximální Ceq Typický Ceq
OPTIM RAEX 900 QC 0,51 0,46

OPTIM RAEX 960 QC

0,52 0,47

MINIMÁLNÍ PŘÍPUSTNÝ POLOMĚR OHYBU ( při 90°)
Třída oceli Tloušťka plechu [mm]
3 3-4 4-5 5-6
Minimální dovolený vnitrní poloměr ohybu [mm]
OPTIM RAEX 900 QC 9,0 12,0 15,0 18,0
OPTIM RAEX 960 QC 10,5 14,0 17,5 21,0
Směr ohýbání je bez omezení

Rautaruukki překračuje standardní úrovně jak u ocelí, tak i u poskytovaných služeb. Zvolíte-li za materiál ocel OPTIM, získáte tím i veškeré výhody OPTIM, včetně služeb technické podpory poskytované zákazníkům a podpory k výrobkům.

space
space back zpět na začátek top space
space space space
line